03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مساحت پروژه: 7000 هزارمتر مربع
زیربنا: 1052 متر
شروع ساخت:  1346
بازسازی : مهر 1375

مشخصات: دارای 848 تخت فعال 

امکانات:-