03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

موفه یک رابط به صورت یک سر اورینگ و یک سر چسبی است و معمولاً به فاصله های مناسب در ساختمان کارگذاری می شود تا قابلیت انعطاف پذیری شبکه را در برابر نشست ساختمان، زلزله، انبساط و انقباض شبکه و پدافند غیرعامل افزایش دهد.

مزایای محصول «موفه» تولید شرکت یزدپولیکا:

  • قابلیت ایجاد سیستم تلفیقی (چسبی – پوش فیت) در شبکه فاضلاب ساختمان
  • حداقل استفاده از اورینگ در شبکه با در نظر گرفتن مزایای سیستم های پوش فیت.
  • جلوگیری از شکست شبکه فاضلاب ساختمان در زمان نشست، زلزله، انفجار ، انبساط و انقباض شبکه .
  • صرفه جویی قابل توجه نسبت به سایر سیستم های پوش فیت
  • سهولت در نصب، نگهداری و تعمیرات.

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی