مهره ماسوره

  • نام محصول
  • مهره ماسوره
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
5016504.631