03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

شاخه 6 متری یک سر کوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
قطر(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)
32B3-
40B3-
50B3-
63B3-
75B3-
75BD34
80B3-
80BD34
82B3-
82BD34
90B3-
90BD44
100B3-
100BD34
110B3.2-
110BD3.24
125B3.2-
125BD3.24