03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

پکیج H-Vent آنتی UV

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا

طول لوله H-Vnet

60 و 180 سانتی متر

قطر خارجی اسمی dnضخامت(mm)حوزه کاربردطرح
633B-
903B-
1103.2B-
1253.2B-
1603.2B-