۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

لوله برقی PVC -U شاخه 6 متری یک سر کوپله سوپر فلکس

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر(mm)ضخامت(mm)رنگ
201.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
202طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
202.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
251.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
251.9طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
252.8طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
321.8طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
322.4طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
323طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
401.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
402.4طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
403طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
502.4طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
503طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی
633طوسی