۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

شاخه 1/8 متری یک سر کوپله

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
قطر(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)
63B3
90B3
110B3.2
125B3.2
160B3.2