۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

محصول WINBOX دارای فریم ، رابط و درپوش شفاف نیز می‌باشد.

استاندارد
INSO 11215 :ایران
IEC 61386 :اروپا
طولعرضعمقحوزه کاربردی
775برقی