03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سیفون نوعی اتصال است که:

  • مانع از برگشتن فاضلاب
  • بوی بد
  • و جانوران موزی

از درون شبکه فاضلاب به داخل ساختمان می شود.

سیفون باید به گونه‌ای باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند.

داخل سیفون باید صاف و عاری از هرگونه زائده، برآمدگی و مانع باشد.

که این موارد در طراحی و ساخت این محصول بر اساس استاندارد:

INSO9119-1 , BS EN1329-1 رعایت شده است.

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی
110*125B3/2BD3/24طوسی