03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

سه سر کوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
32B3***طوسی
63B3***طوسی
75B3BD34طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی
125B3/2BD3/24طوسی
160B3/2BD44طوسی
200B3/9BD4/94طوسی
250B4/9BD6/24طوسی