03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

سه سر کوپل Plain

استاندارد
INSO 9119_1 :ایران
BSEN 1329_1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
75B24طوسی
75BD34طوسی