۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

سه راه ۴۵ درجه دوسرکوپل plain

استاندارد
INSO 9119_1 :ایران
BS EN 1329_1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامترنگ
32B3طوسی