03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

سه راه 90 درجه سه سر کوپل Drain

استاندارد
INSO 9119_1 :ایران
BS EN 1329_1 :اروپا
سایزحوزه کاربردرنگ
32Bطوسی