03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

به منظور بازدید و رفع گرفتگی احتمالی لوله های فاضلاب در نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود.

  • در بالاترین نقطه هر شاخه انشعاب افقی
  • در محل تغییر امتداد بیش از 45 درجه لوله های افقی فاضلاب
  • در پایین ترین قسمت، قبل از زانوی پایین لوله قائم فاضلاب
  • روی لوله اصلی افقی، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
110B3/2BD3/24طوسی