03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
قطر(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)SNرنگ
50B3***طوسی – سفید آنتی یو وی
63B3***طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی
125B3/2BD3/24طوسی
160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی
200B3/9BD4/94طوسی – سفید آنتی یو وی
250B4/9BD6/24طوسی – سفید آنتی یو وی