03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

زانو 90*32 یک سر کوپل PLAIN

استاندارد
INSO 9119_1 :ایران
BS EN 1329_1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت
32B3