۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

زانو 90 درجه استخری

استاندارد
INSO 13361-3 :ایران
ISO 1452-3 :اروپا
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
501650.3 - 50.14.631
631663.3 - 63.15.837.5