03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

یک سر کوپل

استاندارد
INSO9119_1 :ایران
BSEN 1329_1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
32B3-طوسی
50B3-طوسی
63B3-طوسی
75B | BD34طوسی
90B | BD3 | 3.24طوسی
110B | BD3.24طوسی
125B | BD3.24طوسی
160B | BD3.2 | 44طوسی
200B | BD3.9 | 4.94طوسی
250B | BD4.9 | 6.24طوسی