03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

طرح Plain

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BSEN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
75B3BD34طوسی