۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

زانو خم عصایی دستی 90 درجه

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
سایزضخامت(mm)طولرنگ
201.590 درجه 62 cmطوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
201.590 درجه 132 cmطوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید