03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
مشخصاتسایزضخامت(mm)رنگ
90 درجه 62 cm201.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
90 درجه 132 cm201.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید