۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

زانو خم بلند 90 درجه

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
سایزضخامترنگ
201.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید