۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

رابط کشویی وینباکس

  • نصب آسان لوله های برقی و کاهش ضایعات در اجرا
  • نصب قوطی کلید های برقی در کنار یکدیگر با رعایت فاصله ثابت