۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

رابط دستی 12 سانتیمتری دو سر کوپل

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
سایزضخامت (mm)رنگ
201.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
251.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
321.8طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
403.2طوسی