03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی
125B3/2BD3/24طوسی
160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی