۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

درپوش شفاف وینباکس

جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی به داخل قوطی کلید و حفاظت از مسیر سیم کشی

طولعرضحوزه کاربردی
77برقی