03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

هم مرکز

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
200*250B3/9BD4/94طوسی
160*200B3/9BD6/24طوسی