03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اتصال تبدیل

در زمان لوله کشی ممکن است به تغییر سایز لوله نیاز باشد و سایز لوله در موقعیت های مختلف تغییر کند تا لوله ها با سایزهای متفاوت بتوانند به هم اتصال پیدا کنند.

در این مواقع اتصالی کاربرد دارد که بتواند بدون کوچکترین نشتی، مایع درون این دو لوله را به یکدیگر متصل کند. “تبدیل” تولید شده در گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا به خوبی این عمل را انجام می دهد.

مشخصات

غیر هم مرکز

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
50*63B3***طوسی – سفید آنتی یو وی
63*90B3BD38طوسی
63*110B3/2BD3/28طوسی
90*110B3/2BD3/28طوسی
63*125B3/2BD3/28طوسی
90*125B3/2BD3/24طوسی
110*125B3/2BD3/28
110*160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی
125*160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی