03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

بوشن یکسر دنده

استاندارد
3-INSO 13361 :ایران
ISO 1452-3 :اروپا
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
"1*321632/3 - 32/13/622