03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
75B4***طوسی
90B3BD3*طوسی
110B3/2BD3/2*طوسی
125B3/2BD3/2*طوسی