لوله PVC-U فاضلابی
نام محصولخدمات
لوله PVC-U فاضلابی شاخه 6 متری یک سر کوپله

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9118-1BS EN 1401-1
قطر (mm)SDRحوزه کاربردضخامت (mm)سفتی حلقه ای (SN)
۱۱۰۴۱U,UD۳/۲۴
۱۱۰۳۴U,UD۳/۲۸
۱۱۰۲۶U,UD۴/۲۱۶
۱۲۵۴۱U,UD۳/۲۴
۱۲۵۳۴U,UD۳/۷۸
۱۲۵۲۶U,UD۴/۸۱۶
۱۶۰۵۱U۳/۲۲
۱۶۰۴۱U,UD۴۴
۱۶۰۳۴U,UD۴/۷۸
۱۶۰۲۶U,UD۶/۲۱۶
۲۰۰۵۱U۳/۹۲
۲۰۰۴۱U,UD۴/۹۴
۲۰۰۳۴U,UD۵/۹۸
۲۰۰۲۶U,UD۷/۷۱۶
۲۵۰۵۱U۴/۹۲
۲۵۰۴۱U,UD۶/۲۴
۲۵۰۳۴U,UD۷/۳۸
۲۵۰۲۶U,UD۹/۶۱۶
۳۱۵۵۱U۶/۲۲
۳۱۵۴۱U,UD۷/۷۴
۳۱۵۳۴U,UD۹/۲۸
۳۱۵۲۶U,UD۱۲/۱۱۶
۳۵۵۵۱U۷۲
۳۵۵۴۱U,UD۸/۷۴
۳۵۵۳۴U,UD۱۰/۴۸
۳۵۵۲۶U,UD۱۳/۶۱۶
۴۰۰۵۱U۷/۹۲
۴۰۰۴۱U,UD۹/۸۴
۴۰۰۳۴U,UD۱۱/۷۸
۴۰۰۲۶U,UD۱۵/۳۱۶
۴۵۰۵۱U۸/۸۲
۴۵۰۴۱U,UD۱۱۴
۴۵۰۳۴U,UD۱۳/۲۸
۴۵۰۲۶U,UD۱۷/۲۱۶
۵۰۰۵۱U۹/۸۲
۵۰۰۴۱U,UD۱۲/۳۴
۵۰۰۳۴U,UD۱۴/۶۸
۵۰۰۲۶U,UD۱۹/۱۱۶
۶۳۰۵۱U۱۲/۳۲
۶۳۰۴۱U,UD۱۵/۴۴
۶۳۰۳۴U,UD۱۸/۴۸
۶۳۰۲۶U,UD۲۴/۱۱۶