لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی
نام محصولخدمات
لوله PVC-U فاضلابی شاخه 6 متری یک سر پوش فیت

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9118-1BS EN 1401-1
قطر (mm)SDRحوزه کاربردضخامت (mm)سفتی حلقه ای (SN)
۱۱۰۴۱U,UD۳/۲۴
۱۱۰۳۴U,UD۳/۲۸
۱۲۵۴۱U,UD۳/۲۴
۱۲۵۳۴U,UD۳/۷۸
۱۶۰۴۱U,UD۴۴