مزایای لوله UPVC جارومرکزی:

جلوگیری از تجمع الکتریسیته ساکن (آنتی استاتیک)
ضریب زبری سطح بسیار پائین
عدم تجمع گرد و غبار
افزایش راندمان و طول عمر دستگاه مکنده مرکزی

لوله PVC-U جارو مرکزی
نام محصولقطر (mm)
لوله PVC-U جارو مرکزی۵۰
  • مطابق با استاندارد بین المللی
  • ASTM F2158