لوله های استخری
نام محصولمشخصات
لوله PVC-U استخری
شاخه 5 متری یک سر کوپله

استاندارد

ایراناروپا
ISIRI 13361-2ISO 1452-2
قطر (mm)ضخامت (mm)PN بسته بندی
۲۰۱/۵۱۶کاور
۲۵۱/۹۱۶کاور
۳۲۲/۴۱۶کاور
۴۰۳۱۶کاور
۵۰۳/۷۱۶کاور
۶۳۴/۷۱۶کاور
۷۵۵/۶۱۶کاور
۹۰۶/۷۱۶کاور
۱۱۰۶/۶۱۶کاور
۱۲۵۷/۴۱۶کاور
۱۴۰۸/۳۱۶کاور
۱۶۰۹/۵۱۶کاور
۲۰۰۱۱/۹۱۶کاور
۲۲۵۱۳/۴۱۶کاور
۲۵۰۱۴/۸۱۶کاور