نام محصولمشخصات
لوله PVC-U آب بارانشاخه 6 متری یک سر اورینگ (پوش فیت)

استاندارد

ایراناروپا
INSO 12142-1BS EN 12200-1
قطر (mm)ضخامت (mm)
۵۰۱/۵
۶۳۱/۵
۷۵۱/۵
۹۰۱/۸
۱۰۰۱/۹
۱۱۰۲/۲
۱۲۵۲/۵
۱۶۰۳/۲