شاخه 6 متری اورینگی
نام محصولمشخصات
لوله PVC-U آبرسانی تحت فشارشاخه 6 متری اورینگی

استاندارد

ایراناروپا
ISIRI 13361-2ISO 1452-2
قطر (mm)ضخامت (mm)SDRSPN
۵۰۲۲۶۱۲/۵۸
۵۰۲/۴۲۱۱۰۱۰
۵۰۳۱۷۸۱۲/۵
۵۰۳/۷۱۳/۶۶/۳۱۶
۵۰۴/۶۱۱۵۲۰
۶۳۲۳۳۱۶۶
۶۳۲/۵۲۶۱۲/۵۸
۶۳۳۲۱۱۰۱۰
۶۳۳/۸۱۷۸۱۲/۵
۶۳۴/۷۱۳/۶۶/۳۱۶
۶۳۵/۸۱۱۵۲۰
۷۵۲/۳۳۳۱۶۶
۷۵۲/۹۲۶۱۲/۵۸
۷۵۳/۶۲۱۱۰۱۰
۷۵۴/۵‍۱۷۸۱۲/۵
۷۵۵/۶۱۳/۶۶/۳۱۶
۷۵۶/۸۱۱۵۲۰
۹۰۲/۸۳۳۱۶۶
۹۰۳/۵۲۶۱۲/۵۸
۹۰۴/۳۲۱۱۰۱۰
۹۰۵/۴‍‍۱۷۸۱۲/۵
۹۰۶/۷۱۳/۶۶/۳۱۶
۹۰۸/۲۱۱۵۲۰
۱۱۰۲/۷۴۱۲۰۶
۱۱۰۳/۴۳۳۱۶۸
۱۱۰۴/۲۲۶۱۲/۵۱۰
۱۱۰۵/۳۲۱۱۰۱۲/۵
۱۱۰۶/۶۱۷۸۱۶
۱۱۰۸/۱۱۳/۶۶/۳۲۰
۱۱۰۱۰۱۱۵۲۵
۱۲۵۳/۱۴۱۲۰۶
۱۲۵۳/۹۳۳۱۶۸
۱۲۵۴/۸۲۶۱۲/۵۱۰
۱۲۵۶۲۱۱۰۱۲/۵
۱۲۵۷/۴‍۷۸۱۶
۱۲۵۹/۲۱۳/۶۶/۳۲۰
۱۲۵۱۱/۴۱۱۵۲۵
۱۴۰۳/۵۴۱۲۰۶
۱۴۰۴/۳۳۳۱۶۸
۱۴۰۵/۴۲۶۱۲/۵۱۰
۱۴۰۶/۷۲۱۱۰۱۲/۵
۱۴۰۸/۳۱۷۸۱۶
۱۴۰۱۰/۳۱۳/۶۶/۳۲۰
۱۴۰۱۲/۷۱۱۵۲۵
۱۶۰۴۴۱۲۰۶
۱۶۰۴/۹۳۳۱۶۸
۱۶۰۶/۲۲۶۱۲/۵۱۰
۱۶۰۷/۷۲۱۱۰۱۲/۵
۱۶۰۹/۵۱۷۸۱۶
۱۶۰۱۱/۸۱۳/۶۶/۳۲۰
۱۶۰۱۴/۶۱۱۵۲۵
۱۸۰۴/۴۴۱۲۰۶
۱۸۰۵/۵۳۳۱۶۸
۱۸۰۶/۹۲۶۱۲/۵۱۰
۱۸۰۸/۶۲۱۱۰۱۲/۵
۱۸۰۱۰/۷۱۷۸۱۶
۱۸۰۱۳/۳۱۳/۶۶/۳۲۰
۱۸۰۱۶/۴۱۱۵۲۵
۲۰۰۴/۹۴۱۲۰۶
۲۰۰۶/۲۳۳۱۶۸
۲۰۰۷/۷۲۶۱۲/۵۱۰
۲۰۰۹/۶۲۱۱۰۱۲/۵
۲۰۰۱۱/۹۱۷۸۱۶
۲۰۰۱۴/۷۱۳/۶۶/۳۲۰
۲۰۰۱۸/۲۱۱۵۲۵
۲۲۵۵/۵۴۱۲۰۶
۲۲۵۶/۹۳۳۱۶۸
۲۲۵۸/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۲۲۵۱۰/۸۲۱‍۱۰۱۲/۵
۲۲۵۱۳/۴‍۱۷۸۱۶
۲۲۵۱۶/۶۱۳/۶۶/۳۲۰
۲۵۰۶/۲۴۱۲۰۶
۲۵۰۷/۷۳۳۱۶۸
۲۵۰۹/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۲۵۰۱۱/۹۲۱۱۰۱۲/۵
۲۵۰۱۴/۸‍۱۷۸۱۶
۲۵۰۱۸/۴۱۳/۶۶/۳۲۰
۲۸۰۶/۹۴۱۲۰۶
۲۸۰۸/۶۳۳۱۶۸
۲۸۰۱۰/۷۲۶۱۲/۵۱۰
۲۸۰۱۳/۴۲۱۱۰۱۲/۵
۲۸۰۱۶/۶۱۷۸۱۶
۲۸۰۲۰/۶۱۳/۶۶/۳۲۰
۳۱۵۷/۷۴۱۲۰۶
۳۱۵۹/۷۳۳۱۶۸
۳۱۵۱۲/۱۲۶۱۲/۵۱۰
۳۱۵۱۵۲۱۱۰۱۲/۵
۳۱۵۱۸/۷۱۷۸۱۶
۳۱۵۲۳/۲۱۳/۶۶/۳۲۰
۳۵۵۸/۷۴۱۲۰۶
۳۵۵۱۰/۹۳۳۱۶۸
۳۵۵۱۳/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۳۵۵۱۶/۹۲۱۱۰۱۲/۵
۳۵۵۲۱/۱۱۷۸۱۶
۳۵۵۲۶/۱۱۳/۶۶/۳۲۰
۴۰۰۹/۸۴۱۲۰۶
۴۰۰۱۲/۳۳۳۱۶۸
۴۰۰۱۵/۳۲۶۱۲/۵۱۰
۴۰۰۱۹/۱۲۱۱۰۱۲/۵
۴۰۰۲۳/۷۱۷۸۱۶
۴۰۰۲۹/۴۱۳/۶۶/۳۲۰
۴۵۰۱۱۴۱۲۰۶
۴۵۰۱۳/۸۳۳۱۶۸
۴۵۰۱۷/۲۲۶۱۲/۵۱۰
۴۵۰۲۱/۵۲۱۱۰۱۲/۵
۴۵۰۲۶/۷۱۷۸۱۶
۴۵۰۳۳/۱۱۳/۶۶/۳۲۰
۵۰۰۱۲/۳۴۱۲۰۶
۵۰۰۱۵/۳۳۳۱۶۸
۵۰۰۱۹/۱۲۶۱۲/۵۱۰
۵۰۰۲۳/۹۲۱۱۰۱۲/۵
۵۰۰۲۹/۷۱۷۸۱۶
۵۰۰۳۶/۸۱۳/۶۶/۳۲۰
۵۶۰۱۳/۷۴۱۲۰۶
۵۶۰۱۷/۲۳۳۱۶۸
۵۶۰۲۱/۴۲۶۱۲/۵۱۰
۵۶۰۲۶/۷۲۱۱۰۱۲/۵
۶۳۰۱۵/۴۴۱۲۰۶
۶۳۰۱۹/۳۳۳۱۶۸
۶۳۰۲۴/۱۲۶۱۲/۵۱۰
۶۳۰۳۰۲۱۱۰۱۲/۵