هوازدگی pvc
نام محصولمشخصات
لوله PVC-U فاضلابیشاخه 6 متری یک سر کوپله

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
قطر (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)سفتی حلقه ای (SN)
۳۲B۳
۴۰B۳
۵۰B۳
۶۳B۳
۷۵B۳
۷۵BD۳۴
۸۰B۳
۸۰BD۳۴
۸۲B۳
۸۲BD۳۴
۹۰B۳
۹۰BD۳۴
۱۰۰B۳
۱۰۰BD۳۴
۱۱۰B۳/۲
۱۱۰BD۳/۲۴
۱۲۵B۳/۲
۱۲۵BD۳/۲۴
۱۴۰B۳/۲
۱۴۰BD۳/۵۴
۱۶۰B۳/۲
۱۶۰BD۴۴
۱۸۰B۳/۶
۱۸۰BD۴/۴۴
۲۰۰B۳/۹
۲۰۰BD۴/۹۴
۲۵۰B۳/۹
۲۵۰BD۶/۲۴
۳۱۵B۶/۲
۳۱۵BD۷/۷۴