کپ

نام محصول
کپ

سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
2016202.416
2516252.418.5
3216322.922
4016403.726
5016504.631
6316635.837.5