سه راه سه سر کوپل

  • نام محصول
  • سه راه 45*32 درجه سه سر کوپل Drain

استاندارد ایراناستاندارد اروپا
INSO 9119_1BS EN 1329_1
سایزحوزه کاربردرنگ
32Bطوسی