فلنج
نام محصول
فلنج
مشخصاتقطر (mm)رنگ
۸ پیچ۱۶۰سفید آنتی یو وی
۴ پیچ۲۰۰سفید آنتی یو وی
۸ پیچ۲۰۰سفید آنتی یو وی
۶ پیچ۲۵۰سفید آنتی یو وی
۱۲ پیچ۲۵۰سفید آنتی یو وی