نام محصول
فلنچ
مشخصاتقطر (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۸ پیچ۱۶۰سفید آنتی یو وی۸
۴ پیچ۲۰۰سفید آنتی یو وی۸
۸ پیچ۲۰۰سفید آنتی یو وی۴
۶ پیچ۲۵۰سفید آنتی یو وی۶
۱۲ پیچ۲۵۰سفید آنتی یو وی۴