زانو 90 درجه استخری

  • نام محصول
  • زانو 90 درجه استخری
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
5016506.431
631635.837.5