زانو 90 درجه یک سرکوپل PLAIN

زانو 90 درجه یک سرکوپل PLAIN
نام محصول
زانو 90*32 یک سر کوپل PLAIN
استاندارد ایراناستاندارد اروپا
INSO 9119_1BS EN 1329_1

سایزحوزه کاربردرنگ
32Bطوسی