زانو 90 درجه دو سرکوپل PLAIN

نام محصول
زانو 90*32 دو سر کوپل PLAIN
استاندارد ایراناستاندارد اروپا
INSO 9119_1BS EN 1329_1
سایزحوزه کاربردرنگ
32Bطوسی