زانو دو سر کوپل

  • نام محصول
  • زانو 45*32 دوسرکوپل PLAIN
استاندارد ملیاستاندارد اروپایی
INSO 9119_1BS EN 1329_1
سایزحوزه کاربردرنگ
32Bطوسی