سه راه 90 درجه - دو سر کوپ
نام محصولمشخصات
سه راه 90 درجهدو سرکوپل

استاندارد

نام محصولایراناروپا
سه راه 45 درجهINSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲B۳***طوسی۳۰۰
۶۳B۳***طوسی۹۶
۷۵B۳BD۳۴طوسی۶۶
۹۰B۳BD۳۴طوسی۴۳
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۵
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۰
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴