سه راه دریچه بازدید 90 درجه
نام محصول
سه راه دریچه بازدید 90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۵