زانو 90 درجه
نام محصول
زانو 90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی
۶۳B۳***طوسی
۹۰B۳BD۳۴طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی