زانو خم 87/5 درجه - یکسر کوپل
نام محصولمشخصات
زانو خم 87/5 درجهیکسر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۸۸
۹۰B۳BD۳۴طوسی۵۰
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۸