زانو 45 درجه
نام محصول
زانو 45 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲B۳***طوسی۴۰۰
۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی۲۸۰
۶۳B۳***طوسی۱۶۸
۷۵B۳BD۳۴طوسی۱۴۵
۹۰B۳BD۳۴طوسی۹۰
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۵۶
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۳۲
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۱۲
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی۸
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی۵