زانو 45 درجه - طرح Plain
نام محصولمشخصات
زانو 45 درجه یک سرکوپلطرح Plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BSEN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳B۳***طوسی
۷۵B۳BD۳۴طوسی