درپوش
نام محصول
درپوش

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۳۶۰
۷۵B۳***طوسی۲۵۰
۹۰B۳BD۳*طوسی۱۶۰
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲*طوسی۱۰۵
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲*طوسی۸۴